sobota, 6 maja 2017

Wywóz zwierząt za granicę

Ogólne zasady przemieszczania zwierząt towarzyszących po terytorium UE
Psy, koty, fretki

1. Muszą być zidentyfikowane za pomocą MIKROCZIPU.
Mikroczip musi spełniać następujące wymogi:
(zgodnie z załącznikiem Ia Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 438/2010 nr 438/2010 z dnia
19 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 998/2003 w sprawie wymogów dotyczących zdrowia
zwierząt, stosowanych do przemieszczania zwierząt domowych o charakterze niehandlowym)


Standardowy system identyfikacji elektronicznej oznacza pasywne, przeznaczone wyłącznie do odczytu
urządzenie identyfikujące o częstotliwości radiowej (»transponder«):
1. zgodne z normą ISO 11784 i wykorzystujące technologię HDX lub FDX-B;
2. możliwe do odczytania przez czytnik zgodny z normą ISO 11785.
Tatuaże (wyraźnie czytelne) są metodą identyfikacji zwierząt, która akceptowana była do dnia 3 lipca 2011 r.
Po tym okresie jedyną, obowiązującą podczas przemieszczania, metodą znakowania psów, kotów i fretek jest oznakowanie
mikroczipem.
Jednakże, Komisja Europejska wyjaśnia, iż zwierzęta oznakowane czytelnym tatuażem przed ww. datą, mogą być
w dalszym ciągu przemieszczane zgodnie z obowiązującymi przepisami i takie znakowanie jest traktowane jako zgodne
z zapisami art. 4 rozporządzenia (WE) 998/2003, jeśli w czasie przemieszczania towarzyszyć im będzie dowód,
potwierdzający oznakowane tatuażem przed dniem 3 lipca 2011 r.
2. Muszą zostać zaszczepione przeciwko wściekliźnie. Szczepienie uzyskuje ważność po upływie 21 dni od jego
dokonania w przypadku pierwszego szczepienia wykonanego u zwierzęcia w wieku powyżej 3 miesiąca życia
(Decyzja Komisji Nr 2005/91/WE z dnia 2 lutego 2005r. ustanawiająca okres, po którym szczepienie przeciwko
wściekliźnie uważa się za ważne). W przypadku kolejnych szczepień przeprowadzanych regularnie w odstępach wskazanych w odpowiedniej sekcji paszportu (dawki przypominające), szczepienie uzyskuje ważność w dniu
podania dawki przypominającej szczepionki. 
UWAGA! Przepisy nakładające obowiązek wykonywania badania neutralizującego miareczkowania
przeciwciał wirusa wścieklizny w przypadku podróżowania do niektórych państw członkowskich Unii
Europejskiej traci moc z dniem 31 grudnia 2011 r. Oznacza to, iż w przypadku podróży po tej dacie do
Wielkiej Brytanii, Malty, Irlandii oraz Szwecji – wykonanie tego badania nie będzie obowiązkowe.
W przypadku podróży/ przywozu z niektórych krajów trzecich, nie wymienionych w załączniku II
rozporządzenia (WE) nr 998/2003, badanie miareczkowania w dalszym ciągu MUSI BYĆ WYKONYWANE.
3. Muszą być zaopatrzone w paszport, wystawiony przez upoważnionego lekarza weterynarii, poświadczający
ważność szczepienia przeciwko wściekliźnie.
4. W przypadku przemieszczania zwierząt w celach komercyjnych lub w przypadku przemieszczania
zwierząt w liczbie 5 lub więcej sztuk – dodatkowo zwierzętom winno towarzyszyć świadectwo zdrowia
wystawione przez urzędowego lekarza weterynarii.
5. PONADTO, W NIEKTÓRYCH KRAJACH CZŁONKOWSKICH, ABY WWÓZ ZWIERZĄT TOWARZYSZĄCYCH BYŁ
MOŻLIWY - MUSZĄ ZOSTAĆ SPEŁNIONE DODATKOWE WYMOGI – tabela poniżej.
UWAGA! Przed wyjazdem należy upewnić się czy poniższe informacje nie zostały zaktualizowane (wiele z nich
pochodzi ze stron internetowych władz weterynaryjnych kraju docelowego), a dodatkowe wymagania dotyczące
przemieszczania zwierząt nie zostały zmienione. Informacje te stanową jedynie poglądowe uzupełnienie do ogólnie obowiązujących przepisów, w związku z czym Główny Inspektorat Weterynarii nie ponosi
odpowiedzialności w przypadku, gdy są one już nieaktualne.
Zwierzętom gatunków chronionych, objętych Konwencją Waszyngtońską (CITES), winny towarzyszyć
stosowne dokumenty, w zależności od gatunku. Organem właściwym do udzielenia informacji w tej
sprawie jest MINISTERSTWO ŚRODOWISKA.


AUSTRIA

http://bmg.gv.at/home/Schwerpunkte/Reiseinformationen/Reisen_nach_Oesterreich/aus_EU_Staaten/BELGIA

Przemieszczanie na terytorium Belgii zwierząt młodszych niż trzymiesięczne i niezaszczepionych przeciwko wściekliźnie jest
możliwe pod warunkiem, że pochodzą z kraju wolnego od wścieklizny (zgodnie z definicją OIE) i towarzyszy im oświadczenie
hodowcy, że zwierzę/-ta pozostawały w miejscu urodzenia bez kontaktu z dzikimi zwierzętami, mogącymi być źródłem zakażenia
lub towarzyszy im matka, od której są cały czas zależne, oraz jeśli jest zaopatrzone w paszport [zgodnie z definicją OIE, Polska
NIE jest krajem wolnym od wścieklizny].
W przypadku ptaków utrzymywanych jako zwierzęta towarzyszące, nie ma szczególnych wymagań odnośnie wwozu, jeśli
pochodzą z krajów członkowskich, pod warunkiem, iż nie pochodzą z regionów objętych restrykcjami związanymi z wysoce
zaraźliwą ptasią grypą lub rzekomym pomorem drobiu (choroba Newcastle).
Gołębie wprowadzane na terytorium Belgii muszą zostać zaszczepione przeciwko paramyksowirozie co najmniej 3 tygodnie przed
podróżą.
Zakazana jest sprzedaż psów z kopiowanymi uszami i/lub ogonami, jak również nie mogą one brać udziału w wystawach.
Natomiast nie ma zakazu wprowadzania ich na terytorium Belgii jako psów towarzyszących swoim właścicielom w podróży.
http://www.health.belgium.be/eportal/AnimalsandPlants/travellingwithyourpets/index.htm
Informacje dotyczące przemieszczania o charakterze komercyjnym/ handlowym:
http://www.wetgiw.gov.pl/files/4294_ZASADY-HANDLU-PSY-KOTY-FRETKI.pdf


BUŁGARIA

http://www.nvms.government.bg/index.phpCYPR

Nie ma możliwości wwozu na terytorium Cypru zwierząt w wieku poniżej 111 dni. Dodatkowe informacje na stronie
internetowej:
http://www.moa.gov.cy/moa/vs/vs.nsf/vs07_en/vs07_en?OpenDocument


CZECHY

1. Psy, koty i fretki poniżej 3 miesiąca życia, nie zaszczepione przeciwko wściekliźnie, mogą być przemieszczane na
terytorium Czech, jeśli towarzyszy im paszport oraz:
 pisemne oświadczenie hodowcy, potwierdzające, iż zwierzęta przebywały do czasu wyjazdu w miejscu urodzenia oraz
nie miały kontaktu z dzikimi zwierzętami (nie były narażone na zakażenie wścieklizną), lub
 towarzyszy im matka, od której w dalszym ciągu są zależne.
· Nie ma żadnego zakazu uwzględniającego przemieszczania psów z przyciętymi uszami i/lub ogonami na terytorium
Czech. Jednakże, importowane psy (tak samo jak psy w Czechach) z przyciętymi uszami nie mogą być wystawiane ani nie
mogą brać udziału w konkursach. Przycinanie uszu w Czechach jest zakazane, jedynie jest możliwe z przyczyn
zdrowotnych. Natomiast przycinanie ogonów u psów nie jest zakazane, może być wykonane przez kompetentną osobę, w
okresie do 8 dnia życia.
· W przypadku długotrwałego utrzymywania (ponad 3 miesiące) psów (z wyłączeniem pobytów wakacyjnych), nowy
właściciel powinien skontaktować się z lokalnymi władzami miasta/gminy w celu rejestracji oraz uiszczenia opłat
(warunki różnią się w zależności od miasta/gminy, niektóre władze wymagają oznakowania psów za pomocą mikroczipu).
· W przypadku dalszego utrzymywania i hodowli (z wyłączeniem pobytów wakacyjnych) tzw. „gatunków zwierząt, które
wymagają specjalnej opieki” potrzebne jest pozwolenie na trzymanie takich gatunków zwierząt na terytorium Czech.
Gatunki tych zwierząt są określone w prawie krajowym. Pozwolenie na utrzymywanie „zwierząt, które wymagają
specjalnej opieki” jest wydawane przez lokalne władze weterynaryjne na podstawie kontroli na miejscu.
· W przypadku ptaków towarzyszących (z wyjątkiem drobiu) w ilości nie przekraczającej 5 sztuk nie ma specjalnych
wymagań. Zalecane jest posiadanie świadectwa zdrowia, wystawionego przez lekarza weterynarii prywatnej praktyki
potwierdzającego wykonanie badania klinicznego na 24 godziny przed podróżą.
· W przypadku więcej niż 5 sztuk ptaków oraz w przypadku gołębi konkursowych mają zastosowanie warunki dla
handlowego przewozu zwierząt (ptakom powinno towarzyszyć świadectwo zdrowia, wystawione przez urzędowego lekarza
weterynarii (ptaki inne niż gołębie - zgodnie z Art. 7 Dyrektywy 92/65/EWG, gołębie- zgodnie z warunkami określonymi
przez Dyrektywę 90/539/EWG).
· W przypadku innych gatunków zwierząt towarzyszących wykazanych w części C Załącznika I Rozporządzenia Nr
998/2003 (bezkręgowce - z wyjątkiem pszczół i skorupiaków, ozdobne ryby tropikalne, płazy, gady lub ssaki - gryzonie i
króliki domowe), nie ma szczególnych wymagań. Zalecane jest posiadanie świadectwa zdrowia, wystawionego przez
lekarza weterynarii prywatnej praktyki potwierdzającego wykonanie badania klinicznego na 24 godziny przed podróżą.
· Odnośnie gatunków zwierząt, dla których wymagane jest świadectwo CITES nie ma określonych dodatkowych wymagań
weterynaryjnych. W zależności od gatunku niezbędna jest stosowna dokumentacja.
www.svscr.cz
http://www.svscr.cz/index.php?art=1559


DANIA

Ogólne informacje:
http://www.uk.foedevarestyrelsen.dk/ImportExport/Travelling_with_pet_animals/Forside.htm
Wwoz psów, kotów i fretek młodszych niż 3 miesiące życia – możliwy na wniosek, po spełnieniu określonych
wymogów:
http://www.uk.foedevarestyrelsen.dk/ImportExport/Travelling_with_pet_animals/Dogs_cats_ferrets/puppies_kitten.htm
Ptaki:
http://www.uk.foedevarestyrelsen.dk/ImportExport/Travelling_with_pet_animals/Birds/Forside.htm
Inne zwierzęta:
http://www.uk.foedevarestyrelsen.dk/ImportExport/Travelling_with_pet_animals/Other_pets/forside.htmESTONIA

http://www.vet.agri.ee/?op=body&;id=387


FINLANDIA

Młode psy, koty i fretki, nieszczepione przeciwko wściekliźnie nie mogą być wprowadzane z Polski na
terytorium Finlandii.
Psy i koty muszą zostać poddane zabiegowi odrobaczania (przeciwko Echinococcus multilocularis) nie później niż na
30 dni przed przemieszczeniem na terytorium Finlandii przy użyciu preparatu zawierającego praziquantel lub
epsiprantel. Zabieg odrobaczania musi być również udokumentowany w paszporcie zwierzęcia. Dodatkowe
informacje:
http://www.evira.fi/portal/en/evira/publications/?a=view&;productId=71


FRANCJA

Zakazany jest wwóz do Francji zwierząt domowych w wieku poniżej 3 miesięcy i niezaszczepionych
przeciwko wściekliźnie.
http://agriculture.gouv.fr/transport
http://agriculture.gouv.fr/animaux-dengereux
We Francji istnieją 2 kategorie psów dużych ras uznane przez prawodawstwo francuskie jako niebezpieczne:
1) psy w typie pitbull terrier oraz w typie „boerbull” (rasa nie zatwierdzona przez FCI, pochodząca z RPA); psy z nimi
spokrewnione i nie posiadające rodowodu- ich wprowadzanie do Francji jest zabronione. Utrzymywanie we Francji psów
tej kategorii wymaga uzyskania zezwolenia.
2) psy ras dużych, w odniesieniu do których świadectwo lub rodowód mogą uzasadniać wpis do księgi rodowodowejwyglądem
podobne do psów z 1 kategorii- wprowadzanie psów tej kategorii jest dozwolone, jednak potrzebne jest
uzyskanie zezwolenia na utrzymywanie psów tej kategorii.
Wprowadzanie psów z obciętymi uszami do celów innych niż na sprzedaż jest dozwolone. Jednakże we Francji obowiązuje zakaz
obcinania uszu u psów w celach innych niż lecznicze. Obowiązuje również zakaz prezentacji psów z obciętymi uszami.
Zakazane jest wprowadzanie zwierząt naczelnych przez osoby prywatne. Ptakom oraz innym zwierzętom towarzyszącym swoim właścicielom musi towarzyszyć świadectwo wydane przez lekarza
weterynarii, zaświadczające, iż pochodzą one z terytoriów, na których nie występują choroby właściwe dla danego gatunku oraz
że są w dobrym stanie zdrowia. Właściciel musi poświadczyć, iż zwierzęta nie są przeznaczone na sprzedaż.
Gołębie muszą być zaszczepione przeciwko chorobie Newcastle.
http://agriculture.gouv.fr/Animaux-de-compagnie


GRECJA

· Tatuaże są dopuszczalną metodą identyfikacji dla zwierząt starszych niż 3 miesięczne. Dla szczeniąt jedyną
akceptowaną metodą identyfikacji jest oznakowanie mikroczipem.
· Ptakom towarzyszącym swoim właścicielom w podróży winno towarzyszyć świadectwo zdrowia wydane przez
urzędowego lekarza weterynarii.
· Zwierzętom wymagającym świadectwa CITES powinny towarzyszyć stosowne dokumenty wydane przez właściwe
władze miejsca pochodzenia/miejsca wyjazdu.
· Dla innych zwierząt towarzyszących nie są wymagane żadnych specjalnych dokumentów, chyba, że zostaną
wprowadzone restrykcje dotyczące zdrowia zwierząt.
Wszelkie dodatkowe informacje dostępne są na oficjalnej stronie greckich władz weterynaryjnych w zakładce „movement
of pet animals” w angielskiej wersji językowej strony:
www.minagric.gr


HISZPANIA

http://www.marm.es/es/ganaderia/temas/sanidad-animal-e-higiene-ganadera/normativa-zoosanitaria-paraintroducir-
en-espana-animales-de-compania/default.aspxHOLANDIA

Dozwolony jest wwóz zwierząt domowych w wieku poniżej 3 miesiąca życia do Holandii, które nie są zaszczepione przeciwko
wściekliźnie. Poprawnie wypełniony paszport oraz ustne oświadczenie właściciela przekazane kontrolującemu, że szczenięta nie
miały kontaktu z dzikimi zwierzętami i nie były narażone na zakażenie wścieklizną, będą wystarczające.
Od dnia 1 stycznia 2009r. wszystkie rasy psów są dopuszczone do wwozu do Holandii, z wyjątkiem psów wykazujących
agresywne zachowanie podczas wykonywania oficjalnej kontroli.
W Holandii obowiązuje zakaz przycinania uszu i ogonów u psów. Import psów z przyciętymi ogonami i uszami z krajów,
w których taki zakaz nie obowiązuje, jest w dalszym ciągu dozwolony. Jednak, takie zwierzęta nie są dopuszczone do
targów/pokazów oraz nie mogą być wystawiane na sprzedaż.
W zasadzie wszystkie gatunki zwierząt mogą być wwożone z innych państw członkowskich UE. Oczywiście zwierzęta
chronione mogą być importowane tylko ze specjalnym zezwoleniem i muszą im towarzyszyć stosowne dokumenty.
Dla ptaków trzymanych jako zwierzęta towarzyszące, nie ma szczególnych wymagań odnośnie importu, a paszport lub
świadectwo zdrowia nie są wymagane. Jednakże, w przypadku transportu więcej niż 5 sztuk, zastosowanie mają przepisy
Dyrektywy 92/65.
Dla zwierząt gatunków chronionych (CITES), potrzebne jest obowiązujące na terenie UE świadectwo, lub jeśli wymagane
inne dokumenty. Jeśli zwierzę z gatunku objętego Konwencją Waszyngtońską (CITES) nie jest wskazane w Załączniku A
Rozporządzenia 338/97, wystarczy okazanie dowodu legalnego pochodzenia zwierzęcia. Możliwe jest, aby dodatkowe
przepisy krajowe Holandii miały zastosowanie do pewnych zwierząt gatunków chronionych w Holandii.
www.vwa.nl


 

IRLANDIA

Przemieszczanie z Polski na terytorium Irlandii psów, kotów w wieku poniżej trzech miesięcy, niezaszczepionych przeciwko
wściekliźnie oraz u których nie zostało przeprowadzone badanie w kierunku szczepienia przeciwko wściekliźnie
JEST NIEDOZWOLONE!
OZNAKOWANIE TYLKO MIKROCZIPEM!
· Należy pobrać krew (rejestry lekarzy upoważnionych do pobierania próbek krwi do badań od zwierząt prowadzą właściwe
terytorialnie okręgowe rady lekarsko-weterynaryjne. Listy ww. lekarzy są dostępne na stronie internetowej Krajowej Izby
Lekarsko-Weterynaryjnej pod adresem www.vetpol.org.pl) od zwierzęcia i wysłać do badania w kierunku efektywności ww.
szczepienia do zatwierdzonego przez Unię Europejską laboratorium – lista zatwierdzonych laboratoriów jest zamieszczona
w Decyzji Komisji 2004/693/WE (na terenie Polski zatwierdzonym laboratorium jest Państwowy Instytut Weterynaryjny
– Państwowy Instytut Badawczy - Zakład Wirusologii, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy, www.piwet.pulawy.pl ).
Przeprowadzenie badania nie jest konieczne w przypadku fretek.
· Zwierzę może wjechać na terytorium Republiki Irlandii nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od uzyskania
pozytywnego wyniku ww. badania (tzn. uzyskania w badaniu miana przeciwciał co najmniej 0,5 IU/ml).
Jednocześnie, podczas tego 6-ciomiesięcznego okresu zwierzę musi pozostawać na terenie państwa
członkowskiego. PATRZ WPROWADZENIE !!!
· Dodatkowo na 24-48 godzin przed wyjazdem, zwierzę musi zostać odrobaczone preparatem zawierającym praziquantel
i poddane profilaktyce przeciwkleszczowej (obroże przeciwkleszczowe nie są akceptowane) – przeprowadzenie tych
czynności musi również zostać potwierdzone w paszporcie zwierzęcia przez lekarza weterynarii.
· Zwierzęciu podczas przemieszczania musi towarzyszyć właściciel lub inna osoba odpowiedzialna za zwierzę w czasie
przemieszczania.
· Zwierzę może wjechać na terytorium Republiki Irlandii jedynie zatwierdzoną trasą i korzystając z usług zatwierdzonego
przewoźnika (lista zatwierdzonych tras wjazdu oraz zatwierdzonych przez władze irlandzkie przewoźników dostępna jest
na stronie internetowej
http://www.agriculture.gov.ie/pets/
· Dla gryzoni i zajęczaków wymagane są zezwolenia importowe. Wymagane jest także oświadczenie właściciela
potwierdzające, że zwierzęta są przemieszczane bezpośrednio z miejsca pochodzenia do miejsca przeznaczenia, zostały
urodzone w niewoli i są tam trzymane od urodzenia, nie wykazują widocznych objawów choroby (włączając,
w przypadku zajęczaków, myksomatozę) i nie pochodzą z gospodarstw, w których wprowadzono restrykcje związane ze
zdrowiem zwierząt. Dla gatunków ssaków innych niż gryzonie czy zajęczaki pozwolenia są rozpatrywane na podstawie
konkretnego przypadku.
· Właściwą władzą wydającą zezwolenia importowe jest Wydział do Spraw Zdrowia Zwierząt i Dobrostanu Departamentu
Rolnictwa, Rybołówstwa i Żywności Irlandii (Animal Health and Welfare Division, Departament of Agriculture, Fisheries
and Food).
· Ptaki jako zwierzęta towarzyszące wprowadzane są na terytorium Irlandii na ogólnych zasadach, musi im towarzyszyć
deklaracja właściciela, jednakże nie jest wymagane zezwolenie importowe ani świadectwo zdrowia. Wymagane jest
powiadomienie o przywozie do biura Animal Health and Welfare Division.
· Gołębiom wprowadzanym na terytorium Irlandii w celach hodowlanych winno towarzyszyć świadectwo zdrowia wydane
przez urzędowego lekarza weterynarii (zgodne z wzorem 3 Załącznika IV Dyrektywy Rady z dnia 15 października 1990r. -
90/539/EWG), poświadczające, że gołębie zostały zaszczepione przeciwko typowi 1 wirusa Paramyxowirozy. Wymagane
jest powiadomienie o przywozie do biura Animal Health and Welfare Division.
· Dla gołębi wprowadzanych na terytorium Irlandii z innych państw członkowskich na loty lub zawody, nie jest wymagane
zezwolenie importowe ani świadectwo zdrowia, jednakże musi im towarzyszyć deklaracja właściciela. Gołębie muszą
zostać zaszczepione przeciwko typowi 1 wirusa Paramyxowirozy szczepionką wyprodukowaną dla gołębi. Wymagane jest
powiadomienie o przywozie do biura Animal Health and Welfare Division.
· Dla zwierząt dla których wymagane są świadectwa CITES powinny towarzyszyć stosowne dokumenty wydane przez
właściwe władze miejsca pochodzenia/wyjazdu.
http://www.agriculture.gov.ie/pets/traveltoirelandwithapetpassportexceptuk/LITWA

Psy, koty i fretki poniżej 3 miesiąca życia, nie zaszczepione przeciwko wściekliźnie, mogą być przemieszczane na
terytorium Litwy, jeżeli towarzyszy im paszport oraz przebywały do czasu wyjazdu w miejscu urodzenia oraz nie miały
kontaktu z dzikimi zwierzętami (nie były narażone na zakażenie wścieklizną) lub towarzyszy im matka, od której
w dalszym ciągu są zależne.
· Wprowadzanie na terytorium Litwy psów używanych do walk (Pit Bull Terrer, Bandog Mastiff), krzyżówek tych psów
oraz krzyżówek psów ras uznawanych za niebezpieczne (krzyżówki: American Staffordshire Terrier, Staffordshire Bull
Terrier, American Buldog, Argentinian Fighting Dog, Brazylian Mastiff/Brazylian Fighting Dog, Turkish Kantal Dogs,
Caucasian Shepherd Dog, South Russian Sheppherd Dog) jest zabronione.
W celu otrzymania zezwolenia na nabycie, utrzymywanie, hodowlę i handel psami ras uznawanych za niebezpieczne
(American Staffordshire Terrier, Staffordshire Bull Terrier, American Buldog, Argentinian Fighting Dog, Brazylian
Mastiff/Brazylian Fighting Dog, Turkish Kantal Dogs, Caucasian Shepherd Dog, South Russian Sheppherd Dog),
należy zwrócić się do właściwego Urzędu Miasta w przeciągu 5 dni, jednakże właściciel psa musi być pełnoletni (18 lat)
i posiadać rodowód zwierzęcia.
· Nie ma zakazu wprowadzania psów z kopiowanymi uszami i/lub ogonami na terytorium Litwy. Jednakże, zabiegi
chirurgiczne zmieniające wygląd zwierzęcia i/lub wykonywane ze względów innych niż zdrowotne (w szczególności
kopiowanie uszu i/lub ogonów, podcinanie strun głosowych, usuwanie pazurów i usuwanie kłów) są zabronione,
z wyjątkiem przypadków, gdy lekarz weterynarii zadecyduje o konieczności wykonania takiego zabiegu.
· Ptaki towarzyszące, w ilości nie przekraczającej 5 sztuk, nie muszą posiadać żadnych dokumentów, z wyjątkiem
ptaków z rodziny papug, którym musi towarzyszyć świadectwo pochodzenia i muszą być oznakowane.
· Gołębiom przemieszczanym na targi, pokazy, wystawy i zawody musi towarzyszyć świadectwo zdrowia wydane przez
urzędowego lekarza weterynarii poświadczające, iż zwierzęta pochodzą z regionów wolnych od chorób zakaźnych
ptaków, zwierzęta zostały zbadane w dniu wysyłki oraz są zdrowe i są zdolne do podróży.
· Zwierzętom, dla których wymagane jest świadectwo CITES, powinny towarzyszyć stosowne dokumenty, w zależności
od gatunku.
Informacje dotyczące przemieszczania zwierząt towarzyszących na terytorium Litwy można uzyskać pod adresem:
www.vet.lt
e-mail: LUKSEMBURG

http://www.gouvernement.lu/ŁOTWA

W przypadku przewożenia zwierząt młodszych niż trzymiesięczne i niezaszczepionych przeciwko wściekliźnie, zwierze musi być
zaopatrzone w paszport oraz oświadczenie właściciela, że zwierze pozostawało w miejscu urodzenia bez kontaktu z dzikimi
zwierzętami mogącymi być źródłem zakażenia lub towarzyszy im matka, od której są cały czas zależne.
Na Łotwie zabronione jest utrzymywanie jako zwierząt towarzyszących oraz ich wprowadzanie na terytorium państwa zwierząt
jadowitych i drapieżnych, ssaków naczelnych, ssaków morskich oraz zwierząt, które wymagają karmienia żywymi ssakami
ciepłokrwistymi.
Dodatkowe informacje dotyczące przemieszczania zwierząt towarzyszących dostępne są na stronie internetowej:
www.pvd.gov.lvMALTA

Przemieszczanie z Polski na terytorium Malty psów, kotów w wieku poniżej trzech miesięcy, niezaszczepionych przeciwko
wściekliźnie oraz u których nie zostało przeprowadzone badanie w kierunku szczepienia przeciwko wściekliźnie
JEST NIEDOZWOLONE!
OZNAKOWANIE TYLKO MIKROCZIPEM!
Po upływie przynajmniej 1 miesiąca po szczepieniu, należy pobrać krew od zwierzęcia (rejestry lekarzy upoważnionych do
pobierania próbek krwi od psów, kotów i fretek do wykonania badań w kierunku efektywności szczepienia przeciwko
wściekliźnie prowadzą właściwe terytorialnie okręgowe rady lekarsko-weterynaryjne. Listy ww. lekarzy są dostępne na stronie
internetowej Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej pod adresem www.vetpol.org.pl) i przesłać do badania w kierunku
efektywności ww. szczepienia do zatwierdzonego przez Unię Europejską laboratorium – lista zatwierdzonych laboratoriów jest
zamieszczona w Decyzji Komisji 2005/392/WE (zatwierdzonym laboratorium na terenie Polski jest Państwowy Instytut
Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy - Zakład Wirusologii, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy, www.piwet.pulawy.pl).
Zwierzę może wjechać na terytorium Malty nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od uzyskania pozytywnego wyniku
ww. badania (tzn. miano przeciwciał w surowicy musi wynosić co najmniej 0,5 IU/ml) i jeżeli nie wygasła ważność
szczepienia przeciwko wściekliźnie. PATRZ WPROWADZENIE !!!
Po uzyskaniu wyniku powyższego badania należy udać się do lekarza weterynarii upoważnionego do wystawiania paszportów
dla zwierząt towarzyszących (lista lekarzy wyznaczonych znajduje się na stronie internetowej: www.vetpol.org.pl) w celu
wprowadzenia informacji o wszystkich ww. czynnościach do paszportu zwierzęcia.
Dodatkowo na 24-48 godzin przed wyjazdem, zwierzę musi zostać odrobaczone preparatem zawierającym praziquantel
i poddane profilaktyce przeciwkleszczowej preparatem zawierającym efektywną substancję czynną - te czynności również muszą
zostać potwierdzone w paszporcie zwierzęcia.
Przemieszczanie z Polski na terytorium Malty zwierząt towarzyszących w wieku poniżej dziewięciu miesięcy jest niedozwolone.
Przywóz na Maltę psów w typie pitbull terrier, tosa inu, dogo argentyno, fila brazileiro jest niedozwolone. (określenie „w typie”
oznacza, że nie muszą to być psy rasowe)
Za wprowadzenie na teren Malty takich psów grożą konsekwencje prawne, a także odebranie i uśpienie psa.
http://vafd.gov.mt/preparing-for-the-pet-travel-scheme
Przed wyjazdem należy upewnić się czy strona nie została zaktualizowana, a wymagania dotyczące przemieszczania zwierząt nie
zostały zmienione.NIEMCY

Psy, koty i fretki poniżej 3 miesiąca życia, nie zaszczepione przeciwko wściekliźnie, mogą być przemieszczane na
terytorium Niemiec, jeśli towarzyszy im matka lub, oprócz paszportu, zaopatrzone są w pisemne oświadczenie właściciela,
że przebywały do czasu wyjazdu w miejscu urodzenia oraz nie miały kontaktu z dzikimi zwierzętami.
Decyzję o możliwości wjazdu i wydanie zezwolenia na wjazd z młodym zwierzęciem leży w kompetencji i mocy właściwych
władz landu. Zalecane jest skontaktowanie się z właściwymi władzami weterynaryjnymi landu wjazdu do Niemiec.
Rasy powszechnie uznawane za niebezpieczne, a w szczególności psy ras oraz ich krzyżówek:
Pit Bull Terrier
American Staffordshire Terrier
Staffordshire Bull Terrier
Bull Terrier,
a także psy innych ras, które mogą być uznane za niebezpieczne (określone w prawie każdego landu) lub psy wykazujące
zachowania agresywne, nie mogą być w Niemczech utrzymywane bez zezwolenia. Właściwe władze landu opracowały
szczegółowo wymagania dla osób utrzymujących ww. rasy oraz warunki utrzymywania psów tych ras. Generalnie, nie ma
możliwości wjazdu na pobyt stały do Niemiec z psami należącymi do jednej z ww. ras. Jedynie w przypadku wjazdu na
pobyt czasowy istnieje taka możliwość, jednakże należy przed wyjazdem zasięgnąć informacji w tym zakresie
u właściwych władz landu.
Zezwolenia wydawane są przez kompetentne władze federalne miejsca przeznaczenia. Listę właściwych władz
poszczególnych landów, informacji można znaleźć pod adresem internetowym:
www.bmelv.de/cae/servlet/contentblob/435882/publicationFile/VeterinaerwesenObersteLandesbehoerden.pdf
Nie ma zakazu przemieszczania na terytorium Niemiec psów z kopiowanymi uszami i/lub ogonami. Jednakże,k właściwe
władze mogą dokonywać kontroli w tym zakresie w przypadku podejrzenia, iż psy zostały wywiezione z Niemiec, w celu
kopiowania uszu i/lub ogonów, a następnie przywiezione z powrotem. W Niemczech zabroniona jest amputacja
jakichkolwiek części ciała zwierząt kręgowych, z wyjątkiem sytuacji wynikających ze względów zdrowotnych. Psy
myśliwskie, jeżeli nie ma przeciwwskazań lekarskich oraz jeśli jest to wymagane ze względu na kierunek użytkowy, nie są
objęte tym zakazem. Zabronione jest również wystawianie psów, których części ciała zostały całkowicie, lub częściowo
amputowane, w szczególności uszy i ogony. Zakaz ten nie dotyczy, jeśli zabieg amputacji został wykonany przed
1 września 2001 r.
Dozwolone jest przemieszczanie do 3 sztuk królików i/lub do 3 sztuk ptaków (z wyjątkiem drobiu oraz papug i papużek)-
bez zezwolenia na przemieszczanie w celach turystycznych. W przypadku papug i papużek zezwolenie nie jest wymagane,
jeśli ptakom towarzyszy świadectwo zdrowia (ważne przez 10 dni od daty wystawienia), wystawione przez urzędowego
lekarza weterynarii poświadczające, iż zwierzęta są zdrowe oraz w stadzie pochodzenia nie notowano chorób
przenoszonych przez papugi i papużki w ciągu ostatnich 30 dni. Przy przewozie więcej niż 3 sztuk, wymagane jest
świadectwo zdrowia zgodne z Załącznikiem E Dyrektywy 92/65/EWG.
http://www.bmelv.de/DE/Startseite/startseite_node.htmlPORTUGALIA

Psy i koty poniżej 3 miesiąca życia, nie zaszczepione przeciwko wściekliźnie, mogą być przemieszczane na terytorium Portugalii,
jeżeli są zaczipowane i jeśli oprócz paszportu, towarzyszy im matka, od której są w dalszym ciągu zależne oraz której paszport
zaświadcza, iż jest oznakowana mikroczipem (ew. tatuażem) oraz została zaszczepiona przeciwko wściekliźnie i że szczepienie
jest ważne.
· Nie jest dozwolony wwóz w celach handlowych, w celu odstąpienia innemu właścicielowi lub też bezpośredniego
przekazania rodowodowych psów następujących ras oraz ich krzyżówek: Tosa Inu, Fila Brasileiro, American Pitbull
Terrier, Dogo Argentino, Staffosrdshire Bull Terrier, Staffosrdshire Terrier Americano, Rottweiler.
Natomiast przed wprowadzeniem psów rodowodowych w celach hodowlanych wymagane jest uzyskanie
wcześniejszego zezwolenia władz weterynaryjnych Portugalii. Podróżowanie w celach z psami tych ras jest
dopuszczone, jednakże, jeśli pobyt w Portugalii będzie dłuższy niż 4 miesiące - zwierzę będzie musiało być poddane
zabiegowi sterylizacji bez względu na płeć. Lekarz weterynarii, który wykona zabieg wystawi zaświadczenie, iż ten
konkretny pies/suka zostało wysterylizowane. Na zaświadczeniu podany będzie numer mikroczipu oraz data
wykonania zabiegu.
· Przed wyjazdem na terytorium Portugalii z psem z kopiowanymi uszami i/lub ogonem (lub innymi amputowanymi
częściami ciała), należy zaopatrzyć się w zaświadczenie wydane przez lekarza weterynarii potwierdzające, iż zabieg
amputacji części ciała został wykonany z przyczyn zdrowotnych lub inną przyczynę amputacji części ciała.
Zaświadczenie takie winno być potwierdzone przez urzędowego lekarza weterynarii.
· Pozostałe zwierzęta towarzyszące wymienione w rozporządzeniu(WE) Nr 998/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie wymogów dotyczących zdrowia zwierząt, stosowanych do przemieszczania zwierząt
domowych o charakterze niehandlowym i zmieniającego Dyrektywę Rady 92/65/EWG (bezkręgowce- z wyjątkiem
pszczół i skorupiaków, ozdobne ryby tropikalne, płazy, gady, ptaki- z wyjątkiem drobiu lub ssaki - gryzonie i króliki
domowe) muszą być identyfikowane i posiadać świadectwo zdrowia wystawione przez urzędowego lekarza weterynarii,
zaświadczające, iż zwierzęta nadają się do podróży i nie wykazują objawów klinicznych chorób właściwych dla danego
gatunku zwierzęcia.
· Zwierzętom gatunków chronionych, objętych Konwencją Waszyngtońską (CITES), winny towarzyszyć stosowne
dokumenty, w zależności od gatunku.
· Ptaki towarzyszące swoim właścicielom w podróży muszą być oznakowane oraz winno im towarzyszyć świadectwo
zdrowia wystawione przez urzędowego lekarza weterynarii, zaświadczające, iż zwierzęta:
 pochodzą z gospodarstw, w których nie odnotowano przypadków ptasiej grypy w ciągu ostatnich 30 dni przed
wysyłką;
 pochodzą z gospodarstw lub regionów, które nie są objęte restrykcjami w związku ze zwalczaniem rzekomego
pomoru drobiu (choroba Newcastle);
 dodatkowo, ptaki z rodziny papug: nie pochodzą z gospodarstw lub nie miały kontaktu ze zwierzętami
pochodzącymi z gospodarstw, w których odnotowano przypadki ornitozy. Okres zakazu od ostatniego
odnotowanego przypadku i zakończenia okresu leczenia wynosi 2 miesiące.
W celu uzyskania dodatkowych informacji należy kontaktować się:RUMUNIA

Psy, koty i fretki poniżej 3 miesiąca życia, nie zaszczepione przeciwko wściekliźnie, mogą być przemieszczane na terytorium
Rumunii, jeżeli jeśli towarzyszy im paszport oraz przebywały do czasu wyjazdu w miejscu urodzenia oraz nie miały kontaktu
z dzikimi zwierzętami (nie były narażone na zarażenie wścieklizną) lub towarzyszy im matka, od której w dalszym ciągu są
zależne.
Krajowe prawodawstwo rumuńskie, regulujące utrzymywanie niebezpiecznych lub agresywnych psów, określa obowiązki
dotyczące właścicieli psów i warunki utrzymywania psów takich ras.
http://www.madr.ro/SŁOWACJA

http://www.svps.sk/SŁOWENIA

Psy, koty i fretki poniżej 3 miesiąca życia, nie zaszczepione przeciwko wściekliźnie, mogą być przemieszczane na terytorium
Słowenii, jeżeli są zaczipowane oraz towarzyszy im paszport. Młode zwierzęta przebywały do czasu wyjazdu w miejscu urodzenia
oraz nie miały kontaktu z dzikimi zwierzętami (nie były narażone na zarażenie).
W miejscach publicznych psy powinny być prowadzane na smyczy, a psy wykazujące zachowania agresywne powinny mieć
kaganiec.
Na terytorium Słowenii zakazane jest kopiowanie uszu i ogonów, jednakże nie ma zakazu wprowadzania psów z kopiowanymi
uszami i/lub ogonami.
Gołębie przewożone na terytorium Słowenii na wystawy lub wypuszczane na loty winny zostać zaszczepione przeciwko
rzekomemu pomorowi drobiu (choroba Newcastle).
http://www.vurs.gov.si/en/for_citizens/pet_animals/SZWECJA

Przemieszczanie z Polski na terytorium Królestwa Szwecji psów, kotów i fretek w wieku poniżej trzech miesięcy,
nieszczepionych przeciwko wściekliźnie jest niedozwolone.
Psy i koty muszą zostać poddane badaniu w kierunku określenia efektywności szczepienia przeciwko wściekliźnie (pozytywny
wynik badania – miano przeciwciał neutralizujących wynoszące co najmniej 0,5 IU/ml). Badanie musi zostać przeprowadzone
w laboratorium zatwierdzonym przez Komisję Europejską (lista zatwierdzonych laboratoriów jest zamieszczona w Decyzji Komisji
2004/693/WE) na próbce krwi pobranej na 120 do 365 dni po ostatnim szczepieniu przeciwko wściekliźnie (próbki pobrane
przed upływem 120 dni od ostatniego szczepienia nie są ważne). Rejestry lekarzy upoważnionych do pobierania próbek krwi
w celu przeprowadzenia powyższego badania od psów, kotów prowadzą właściwe terytorialnie okręgowe rady lekarskoweterynaryjne.
Listy ww. lekarzy są dostępne na stronie internetowej Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej pod adresem
www.vetpol.org.pl) PATRZ WPROWADZENIE!!!
Jednocześnie po uzyskaniu wyniku badania należy udać się do lekarza weterynarii upoważnionego do wystawiania paszportów
dla zwierząt towarzyszących (lista lekarzy wyznaczonych znajduje się na stronie internetowej: www.vetpol.org.pl) w celu
uzyskania paszportu dla zwierzęcia.
Muszą zostać poddane odrobaczaniu przeciwko Echinococcus spp., przeprowadzonemu przez lekarza weterynarii w ciągu
10 dni przed planowanym przemieszczeniem zwierzęcia, przy użyciu preparatu zawierającego praziquantel lub epsiprantel.
Spełnienie wszystkich powyższych warunków musi być potwierdzone w paszporcie zwierzęcia.
http://www.jordbruksverket.se/swedishboardofagriculture/engelskasidor/animals/import/dogsandcats/fromothereucoWĘGRY

Wprowadzanie na terytorium Węgier niezaszczepionych zwierząt domowych w wieku poniżej 3 miesiąca, możliwy jest
tylko w celach niekomercyjnych i w przypadku kiedy zwierzęta posiadają paszport i świadectwo weterynaryjne „Dla
niekomercyjnego importu psów i kotów domowych poniżej 3 miesiąca życia i niezaszczepionych,
z innych państw członkowskich lub krajów trzecich wjeżdżających do Republiki Węgier”.
· Pit Bull Terriery, psy w typie tej rasy oraz jej krzyżówki, uznawane są jako rasy niebezpieczne i nie jest możliwy ich wwóz
na terytorium Węgier (zgodnie z prawodawstwem węgierskim). Ponadto, psy innych ras mogą być również uznane przez
właściwe władze jako niebezpiecznie, jeśli powoduje obrażenia u ludzi i innych zwierząt.
· W przypadku zwierząt towarzyszących innych niż psy, koty czy fretki (gryzonie, ptaki, gady, płazy), nie ma żadnych
restrykcji, jednak dobrze jest zaopatrzyć się przed wyjazdem w świadectwo zdrowia, poświadczające, iż zwierzę jest
zdrowe i zdolne do podróży.
· Zwierzęta gatunków niebezpiecznych mogą być wwożone na terytorium Węgier po uzyskaniu zgody właściwych władz.
Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc pod adresy: , , 
http://www.fvm.hu/WŁOCHY

Przemieszczanie na terytorium Republiki Włoskiej psów, kotów i fretek w wieku poniżej 3 miesiąca życia,
nieszczepionych przeciwko wściekliźnie, jest niedozwolone.
http://www.salute.gov.it/speciali/piSpeciali.jsp?id=57WIELKA BRYTANIA

Przemieszczanie z Polski na terytorium Wielkiej Brytanii psów, kotów w wieku poniżej trzech miesięcy, niezaszczepionych
przeciwko wściekliźnie oraz u których nie zostało przeprowadzone badanie w kierunku szczepienia przeciwko wściekliźnie
JEST NIEDOZWOLONE!
BRYTANIA
OZNAKOWANIE TYLKO MIKROCZIPEM!
Należy pobrać krew od zwierzęcia (rejestry lekarzy upoważnionych do pobierania próbek krwi od psów i kotów do wykonania
badań w kierunku efektywności szczepienia przeciwko wściekliźnie prowadzą właściwe terytorialnie okręgowe rady lekarskoweterynaryjne.
Listy ww. lekarzy są dostępne na stronie internetowej Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej pod adresem
www.vetpol.org.pl) i przesłać do badania w kierunku efektywności ww. szczepienia do zatwierdzonego przez Unię Europejską
laboratorium – lista zatwierdzonych laboratoriów jest zamieszczona w Decyzji Komisji 2005/392/WE (zatwierdzonym
laboratorium na terenie Polski jest Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy - Zakład Wirusologii,
Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy, www.piwet.pulawy.pl).
Krew winna zostać pobrana w okresie określonym przez producenta szczepionki.
Zwierzę może wjechać na terytorium Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii nie wcześniej niż po upływie 6
miesięcy od uzyskania pozytywnego wyniku ww. badania (tzn. miano przeciwciał w surowicy musi wynosić co
najmniej 0,5 IU/ml) PATRZ WPROWADZENIE
* Fretki nie wymagają wykonania badania miareczkowania przeciwciał wścieklizny. Informacje na ten temat można odnaleźć na
stronie internetowej brytyjskich służb weterynaryjnych pod adresem:
http://archive.defra.gov.uk/wildlife-pets/pets/travel/factsheet/ukvetsferretfactsheet.pdf
Po uzyskaniu wyniku powyższego badania należy udać się do lekarza weterynarii upoważnionego do wystawiania paszportów
dla zwierząt towarzyszących (lista lekarzy wyznaczonych znajduje się na stronie internetowej: www.vetpol.org.pl) w celu
wprowadzenia informacji o wszystkich ww. czynnościach do paszportu zwierzęcia.
Dodatkowo na 24-48 godzin przed wyjazdem, zwierzę musi zostać odrobaczone preparatem zawierającym praziquantel
i poddane profilaktyce przeciwkleszczowej - te czynności również muszą zostać potwierdzone w paszporcie zwierzęcia (obroże
przeciwkleszczowe nie są akceptowane).
Zwierzę może wjechać na terytorium Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej jedynie zatwierdzoną przez
DEFRA trasą i korzystając z usług zatwierdzonego przewoźnika (lista zatwierdzonych tras wjazdu i autoryzowanych
przewoźników dostępna jest dostępna na stronie internetowej www.defra.gov.uk ).
Uwaga !!! Aby zwierzę zostało wpuszczone na terytorium Zjednoczonego Królestwa Wielkiej
Brytanii i Irlandii Północnej musi być bezwzględnie zachowana kolejność powyższych
działań.
W przypadku, gdy zwierzę zostało najpierw zaszczepione przeciwko wściekliźnie a potem zidentyfikowane (mikroczip),
szczepienie przeciwko wściekliźnie powinno zostać powtórzone po zaczipowaniu zwierzęcia, jednakże ze względów zdrowotnych,
nie wcześniej niż w 21 dni po ostatnim szczepieniu.
· W Wielkiej Brytanii zabronione jest utrzymywanie psów w typie:
Pit Bull Terrier
Japanese Tosa
Dogo Argentino
Fila Brasileiro,
a także ich krzyżówek. Więcej informacji i opis typów psów, których posiadanie, jak również wwóz do Wielkiej Brytanii,
jest objęte zakazem, można znaleźć pod adresem:
http://www.defra.gov.uk/wildlife-pets/pets/dangerous/index.htm
· W odniesieniu do gatunków wymienionych w Części C Załącznika I rozporządzenia (WE) Nr 998/2003 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie wymogów dotyczących zdrowia zwierząt, stosowanych do
przemieszczania zwierząt domowych o charakterze niehandlowym i zmieniającego Dyrektywę Rady 92/65/EWG, nie są
określone wymagania weterynaryjne ani dokumenty wymaganych do wjazdu do Zjednoczonego Królestwa dla królików
domowych lub gryzoni (świnki morskie, chomiki, myszy, szczury, gerbile i szynszyle).
Szczegółowe informacje dotyczące zasad wwozu dla królików i gryzoni można odnaleźć pod adresem:
http://www.defra.gov.uk/wildlife-pets/pets/travel/pets/rabbits.htm
· Nie ma określonych wymagań weterynaryjnych dla zwierząt bezkręgowych, gadów lub płazów i mogą być przemieszczane
do Zjednoczonego Królestwa, jeśli towarzyszy im właściciel oraz oświadczenie lekarza weterynarii lub właściciela,
potwierdzające, iż zwierzęta są zdrowe zdolne do podróży.
Więcej informacji dotyczących zasad wwozu dla bezkręgowców, gadów lub płazów - zwierząt towarzyszących, można
odnaleźć pod adresem:
http://www.defra.gov.uk/wildlife-pets/pets/travel/pets/other.htm
· Ptaki „towarzyszące” wjeżdżające na terytorium Wielkiej Brytanii z innego państwa członkowskiego nie muszą posiadać
pozwolenia. Jednakże, inne są zasady wwozu ptaków trzymanych w niewoli, jak gołębie wypuszczane na loty lub ptaki
drapieżne, oraz różne są zasady wwozu ptaków z rodziny papug, ze względu na możliwość przenoszenia przez te ptaki
ornitozy.
Szczegółowe informacje dotyczące zasad wwozu ptaków towarzyszących, utrzymywanych w niewoli można odnaleźć
w zakładce Informacja dla Importerów (Importer Information Note) pod adresem:
http://www.defra.gov.uk/foodfarm/animaltrade/imports/iins/birds/a11.htm
· W przypadku wwozu ptaków towarzyszących, właściciel zwierzęcia musi złożyć wniosek o pozwolenie na wwóz, które
wydawane jest przez Departament for Agriculture and Rural Development, Dundonald Mouse, Upper Newtownards Road,
Belfast BT4 3SB, Northern Ireland, UK; tel. 0044- (0) 28 9052 4999.

Przedstawione informacje mają charakter jedynie poglądowy, zawsze należy upewnić się czy przepisy nie uległy zmianie.